Regulamin ofiar

Regulamin ofiar

Regulamin ofiar za pomocą serwisu Dotpay sp. z o.o. na rzecz Chełmskiego Centrum Ewangelizacji przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie.

1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania ofiar online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://chce.info/ poprzez operatora płatności Dotpay sp. z o. o.

2. Strona internetowa https://chce.info/ jest administrowana przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Lubelska 2, 22-100 CHEŁM, NIP: 5631810403, tel. +48 82 565 24 75, zwaną dalej Parafia.

3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków (https://www.dotpay.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Dotpay.

4. Osobą uiszczającą ofiarę może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej ofiarodawcą.

5. Przekazane ofiary wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, ewangelizacyjną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.

6. Opłaty można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.

7. Wpłaty ofiar online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Dotpay.

8. W celu przekazania ofiary należy na stronie https://chce.info/ wybrać odpowiednie wydarzenie lub wysokość darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknąć “Zapłać” w celu przekierowania do serwisu Dotpay.

9. Wpłaty ofiar online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.

10. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Dotpay zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Dotpay w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay.

11. Parafia zapewnia, iż dane osobowe ofiarodawcy otrzymane od Dotpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Kościoła oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.

12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

13. Ofiarodawcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Dotpay, jeżeli przekazana przez niego ofiara nie została zrealizowana lub została zrealizowana niezgodnie z Regulaminem Współpracy z Dotpay dostępnym tu. Reklamacje można składać w formie:

a) pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);

b) ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay;

c) elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej:bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie dotpay.pl

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.